Nieuwsbrief maart

In deze nieuwsbrief willen we weer een aantal schoolzaken met jullie delen. De afgelopen wintermaanden hebben we vaak berichten moeten sturen over coronamaatregelen, de sluiting van de school in december, de heropening in februari en de uitval van schooldagen. We hopen dat ook in dit opzicht de lente een beetje gaat beginnen. We snakken allemaal naar voorspelbaarheid en vastigheid. Zover is het nu nog niet, maar hoop doet leven. Op school beginnen we langzamerhand al na te denken over het volgende schooljaar. Wat zal het een opluchting zijn als we dan weer zonder grote beperkingen aan de slag kunnen!

 

De volgende punten komen aan de orde in deze nieuwsbrief:

 • Huidige situatie op school;
 • Onderbezetting en vacatures;
 • Oudergesprekken;
 • Corona;
 • Aandachtspuntjes: bereikbaarheid, verkeersknelpunt, schooltijd, ziekmelding;
 • Wet Meldcode;
 • Activiteiten;
 • Vakanties en vrije dagen.


Huidige situatie op school

We zijn blij dat het grootste deel van de lessen en schooldagen op dit moment doorgang kan vinden. De structuur van een vijfdaagse schoolweek is voor heel veel kinderen belangrijk. Daar zijn we ons allemaal bewust van geworden in het achterliggende jaar. Ook de inhoud van het onderwijs vraagt nu alle aandacht. De afgelopen weken hebben de kinderen verschillende toetsen gemaakt, waardoor we kunnen aansluiten bij hun huidige leerniveau. Zo kunnen we de volgende stappen zetten in het leerproces en doen waarvoor de kinderen op school zitten: samen werken aan hun ontwikkeling. We hopen dat de maatregelen het toelaten het schooljaar op deze manier af te maken. 

 

Onderbezetting en vacatures

Helaas lukt het nog niet voor alle groepen om vijf dagen naar school te laten komen. We vinden dit heel vervelend en blijven op zoek naar goede oplossingen. Via een aparte mail hebben de ouders van de betreffende groepen hier informatie over gekregen. 

De vacatures die we hebben door de langdurige uitval van enkele collega’s zijn niet gemakkelijk in te vullen. De spoeling is dun. Daarbij willen we in principe niet meer dan twee leerkrachten voor een groep. Steeds wisselende juffen en meesters geeft ook veel onrust, daarmee komen we van de regen in de drup. 

We blijven zoeken naar bekwame vervangers en de achterliggende periode hebben we gelukkig ook nieuwe collega’s kunnen benoemen. Daar zijn we blij mee, maar we kunnen op dit moment nog niet alle openstaande plekken invullen. De komende tijd gaan we plannen maken voor het nieuwe schooljaar en we hopen dan weer met een volledige bezetting te kunnen starten. 

 

Oudergesprekken

Vóór de Pasen zullen de uitgestelde oudergesprekken plaatsvinden, we hopen dat deze week af te ronden. Ook deze keer gebeurt dit telefonisch vanwege de beperkingen. Voorafgaand aan de gesprekken krijgt u het ontwikkelplan van uw kind. Dat is een belangrijk punt in het gesprek. Daarnaast gaat het ook over de schoolbeleving van uw kind. Ook een belangrijk onderwerp. Met elkaar doen we ons best én hard te werken én een fijne schooltijd te hebben. 


Corona

Ook in deze nieuwsbrief ontkomen we niet aan het kopje Corona. Bij de heropening van de scholen in februari hebben we toegelicht onder welke voorwaarden dit mogelijk is. We merken dat het meestal goed gaat. Meestal wordt thuis de noodzakelijke keuze gemaakt om kinderen met verkoudheidsklachten thuis te houden. Het belang hiervan willen we benadrukken. 

In de eerste plaats vanwege de veiligheid van iedereen. We willen samen de gezondheidsrisico’s zoveel mogelijk beperken. Daarnaast is het van belang om de school open te kunnen houden. Ook gewone verkoudheidsvirussen die de ronde doen, beperken het onderwijs. Immers, ook onze leerkrachten met verkoudheidsklachten moeten zich laten testen. En dat betekent dat ze dan niet voor de klas kunnen staan. Daarom – wellicht ten overvloede – toch nog een keer de belangrijkste richtlijnen:

 

 • Bij verkoudheidsklachten thuis blijven en laten testen. Bij een negatieve test mogen de kinderen weer naar school. Tenzij de GGD in die specifieke situatie iets anders aangeeft. 
 • Zonder te hebben getest mogen de kinderen weer naar school als ze in ieder geval 24 uur klachtenvrij zijn. Echt klachtenvrij. 
 • Bij een positieve testuitslag volgen we  de adviezen van de GGD op.        o Mocht er sprake zijn van gevoeligheid       voor hooikoorts, allergie of andere         aandoeningen die soortgelijke  klachten veroorzaken, dan gaan we            hierover graag vooraf in overleg. Niet    pas op het moment dat we deze       klachten in de klas constateren.                               

                 

Aandachtspunten

Gelukkig gaan veel dingen op school ‘vanzelf’ goed. We zijn dankbaar voor de medewerking van veel ouder(s)/verzorger(s). Zeker het afgelopen jaar werd van iedereen het nodige gevraagd. We hebben respect voor de manier waarop dit is opgepakt. Hieronder enkele aandachtspuntjes. Als we hier samen op blijven letten zorgen we dat het op school soepel blijft lopen. 


 • Bereikbaarheid

Graag willen we u erop wijzen dat u tijdens de schooldagen bereikbaar moet zijn. In deze tijd moeten we af en toe toch vragen of kinderen op school worden opgehaald. Klachten kunnen immers in de loop van een schooldag ontstaan. 

Daarnaast kunnen er altijd acute zaken zijn waarom contact met ouder(s)/verzorger(s) nodig is. Kinderen kunnen zich echt ziek voelen. Er kan een ongeluk(je) gebeuren. Er kunnen andere situaties zijn waar een snelle afstemming gewenst is.


 • Verkeersknelpunt

Tussen half negen en kwart voor negen is het druk in de Jacob Catsstraat. Ruim 130 kinderen komen dan op school, zelfstandig of gebracht door ouder/verzorger of taxi. Een moment om rekening te houden met elkaar. Op die tijd is het op iedere school in Nederland even druk in de omgeving van de school. Vanwege direct toezicht vragen we de taxi’s de kinderen af te zetten bij de hoofdingang. We vragen de taxi’s om enigszins in te parkeren om de doorstroom te bevorderen. Als er meerdere taxi tegelijk aankomen lukt dat niet. Het scheelt als er weinig tegemoet komend verkeer is. Waar mogelijk vragen we ouders gebruik te maken van een alternatieve route. 

 

 • Op tijd op school

Het is belangrijk dat we de schooldag op tijd en met elkaar beginnen. Met name de kinderen die in de buurt van de school wonen komen wel eens ietsje te laat. Vanaf 8.30 uur zijn de kinderen welkom, er is dus genoeg tijd om binnen te komen. Geen onderbrekingen vanwege laatkomers zorgt voor een rustige start van de schooldag.  


 • Ziekmelding en verzuim

Kinderen moeten officieel worden ziekgemeld bij de administratie van de school. Dit kan via telefoonnummer 0115 - 613140. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op het (ziekte)verzuim. 


Wet meldcode

Als team hebben we onlangs bijscholing gehad over de Wet Meldcode. Als professionals die met kinderen werken zijn we verplicht om werk te maken van signalen die ons zorgen geven. Dat staat in deze wet en het is onze verantwoordelijkheid naar de kinderen toe. In principe doen we dat in eerste instantie door deze signalen met ouder(s)/verzorger(s) te bespreken. 

Het gaat niet alleen om signalen die direct wijzen op fysieke en/of bewuste mishandeling. Ook mogelijke fysieke of emotionele verwaarlozing, een gebrek aan goede begeleiding of een gespannen opvoedingssfeer kan aanleiding zijn om het gesprek aan te gaan. Het is niet aan ons om thuissituaties te veroordelen. Als onze zorgen blijven zullen we daarom een melding doen. Andere instanties zullen daarna gaan kijken of onze zorgen terecht waren. 

Activiteiten: Kijkavond, Koningsspelen

De komende weken staan verschillende activiteiten op de schoolkalender. We hebben daarin moeten schrappen, niet alles is te verenigen met de huidige beperkingen. Zo gaat de jaarlijkse kijkavond niet door. Deze stond gepland op donderdag 18 april    Wel willen we aandacht besteden aan de Koningsspelen op vrijdag 23 april. Het programma hebben we aangepast, zodat kinderen zoveel mogelijk in hun eigen groep blijven.  De gymlessen hebben in deze week een ander karakter. Op vrijdag zullen we met de eigen klas een aantal activiteiten doen. 

 

Vakanties en vrije dagen

We wijzen op de geplande vrije dagen (zie schoolgids en website) in het vervolg van dit schooljaar:

 • Paasweekend: donderdag 1 april t/m maandag 5 april
 • Meivakantie: maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei                                             o Hemelvaart: donderdag 13 en vrijdag 14 mei o Pinksteren: maandag 24 mei
 • Studiedagen: donderdag 17 en vrijdag 18 juni
 • Zomervakantie vrijdag 23 juli (laatste schooldag donderdag 22 juli) 

 


________________________________________________
________________________________________________