Schoolondersteuningsprofiel


De Springplank is een speciale school voor basisonderwijs in Terneuzen. Samen met SBO De Brug verzorgt De Springplank in Zeeuws Vlaanderen het onderwijs voor leerlingen die zodanige onderwijsbehoeften hebben waaraan binnen de basisondersteuning van de reguliere basisscholen geen adequate onderwijsaanpak meer kan worden geboden om te voldoen aan dat wat deze leerlingen nodig hebben voor een passende vervolgontwikkeling.

Binnen de basisondersteuning van het SBO-onderwijs is een groepsgerichte begeleiding het uitgangspunt binnen de SBObasisondersteuning. Als samenwerkingsschool willen we een plek zijn waar kinderen, leraren en ouders met verschillende levensbeschouwingen en (culturele) achtergronden elkaar treffen in een veilige omgeving , waarbij uitgegaan wordt van gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en respect voor elkaar. We accepteren de kinderen zoals ze zijn en bevorderen de zelfstandigheid en de ontwikkeling van de eigen talenten, rekening houdend met ieders mogelijkheden en onmogelijkheden. De leerlingen die De Springplank bezoeken kenmerken zich door één of meerdere ontwikkelingsproblemen.

De Springplank is een school voor kinderen met speciale onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Opvoeding en onderwijs ontwikkelen zich niet vanzelfsprekend. Het onderwijs op De Springplank moet ertoe bijdragen dat de kinderen zich later zelfstandig kunnen redden in het vervolgonderwijs en de maatschappij in het algemeen. De weg waarlangs dit kan worden gerealiseerd, wordt gekenmerkt door onderwijs dat afgestemd is op de behoeften, mogelijkheden en kenmerken van de leerlingen. Dit vraagt van de leerkracht het onderwijs in pedagogisch, didactisch en organisatorisch opzicht hierop aanpast.

Als school hanteren we indeling binnen leerroutes als onderwijsconcept om leerlingen zo passend mogelijk binnen hun leerontwikkeling te blijven uitdagen. Daarbinnen besteden we veel aandacht aan het vergroten van het zelfvertrouwen, het versterken van het gevoel van eigenwaarde en het herstellen van het plezier in het schoolse leren. Op deze wijze kunnen de leerlingen zich(zelf) optimaal ontwikkelen, zowel op persoonlijk gebied als op leergebied.

Binnen Passend Onderwijs hebben De Springplank en De Brug de ambitie om samen met de Speciaal Onderwijsscholen in Zeeland te onderzoeken waar en hoe leerlingen met onderwijsbehoeften die meer individuele begeleiding vragen dan vanuit de SBO-basisondersteuning geboden kan worden zich het beste verder kunnen ontwikkelen. Bij deze ontwikkeling en inrichting wordt ook samenwerking gezocht met niet-onderwijsinstanties , zodat onderwijs-en zorgarrangementen in onderlinge samenhang aangeboden kunnen worden.


Doelgroep

Leerlingen van 4-13 jaar met specifieke onderwijsbehoeften, die vragen om extra ondersteuning welke niet realiseerbaar binnen de basisondersteuning van de basisscholen van het SWV. Het betreft specifieke onderwijsbehoeftenvoortvloeiend vanuit:

  •  beperkte cognitieve mogelijkheden
  • gedragsregulatie- een leerstoornis
  • middelzware spraaktaal of communicatieve beperking
  • het totale systeem van het kind en zijn omgeving
  • een combinatie van bovengenoemde


Voor leerlingen van 4-13 jaar waarvan de onderwijsbehoeften deels om deskundigheid vraagt passend bij aanbod van scholen vanuit cluster 1, 2, 3 en 4, zijn begeleidingsmogelijkheden binnen de heterogene SBO-groepen afhankelijk van de zwaarte van de benodigde ondersteuning in relatie tot beschikbare middelen/tijd.


Uitstroombestemming

Op basis van het opgestelde Ontwikkelings Perspectief stromen onze leerlingen voor een groot deel uit naar:

 PRO

 VMBO B-K-T


Een kleiner deel stroomt uit naar:

 VSO REC 2- 3-4

 Diverse reguliere vormen van VO


Onderwijsbehoefte (aandacht en tijd)

DE SOCIAAL-EMOTIONELE ZORG

Wij willen een goede school zijn, een school waar rust en orde is en waar een sfeer en klimaat gecreëerd wordt waarin al onze leerlingen zich lekker moeten voelen. Om dat te bereiken hebben we dat aan regels gebonden. We zijn niet alleen een zorginstituut, maar ook een vormingsinstituut. We willen onze leerlingen dusdanig vormen zodat zij in de toekomst een volwaardig zelfstandig lid zullen kunnen worden van onze maatschappij.


DE ONDERWIJSKUNDIGE ZORG

De school werkt volgens de principes van handelingsgericht werken waarbij we middels het monitoren van de opbrengsten de kwaliteit willen verhogen. Binnen dit concept staan het directe instructiemodel centraal. De school werkt aan de hand van groepsplannen eventueel aangevuld met individuele handelingsplannen.


Het beschrijven van de stappen, het stellen van doelen maakt mogelijk de leerling van dichtbij te volgen, waardoor de leerkracht in staat wordt gesteld adequaat hulp te verlenen en effectief het onderwijs kan aanpakken.


ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF

Binnen onze school wordt voor elk kind een ontwikkelingsperspectief met een verwacht uitstroomprofiel geformuleerd. Alle kinderen op onze school verdienen een onderwijsarrangement op maat. We bedoelen hiermee dat we onze kinderen op zo’n hoog mogelijk niveau onderwijs willen bieden, maar op dusdanige wijze dat het past bij de mogelijkheden van de kinderen.


HULP VOOR DE VOLGENDE ONDERWIJSBEHOEFTEN:

- Leerstof met kleine stapjes en herhaling aanbieden

- Prikkelarme omgeving

- Welbevinden

- Veilig schoolklimaat/ goed pedagogisch klimaat

- Spraak-/taal-/communicatie-/ pragmatiekproblemen waaronder dyslexie

- Bieden structuur

- Planmatig werken

- Sociaal-emotionele ontwikkeling, welbevinden, weerbaarheid, contactname en zelfvertrouwen

- Overactief, impulsief, naar binnen gericht, naar buiten gericht (externaliserend), bizar en storend gedrag

- Werkhoudingsproblemen: motivatie, concentratie, taakgerichtheid

- Problematische complexe opvoedsituatie in de thuissituatie


Extra ondersteuning

Voor leerlingen binnen de doelgroep kan er aanvullend extern een beroep worden gedaan op de dagbehandeling van Juvent , de fysiotherapeut, de speltherapeut en logopediste vanuit samenwerkingsafspraken.

Daar waar de onderwijsbehoefte van lln om meer expertise vraagt, kan in 1e instantie advies/begeleiding worden gevraagd binnen de AB-diensten van het SO.


Deskundigheid

Naast het afgestemde onderwijs in de groep wordt onze zorg verbreed door de inzet van expertise. Leerkrachten hebben hun basis verbreed middels opleiding op post- HBO niveau (Master SEN) en daarnaast hebben zich leerkrachten gespecialiseerd op verschillende terreinen. Er is een taal/lees coördinator, een reken coördinator en een intern begeleider van de zorg. Eveneens is er een gedragsspecialist en een motorische remedial teacher. Ons team is versterkt met onderwijs ondersteunend personeel dat nauw betrokken is bij de zorg zoals psycholoog, een maatschappelijk werker en een logopedist.


SBO-medewerkers hebben binnen de grenzen van heterogene SBO-groepen ruime ervaring met onderwijsbehoeften van leerlingen binnen gebieden van:

 cluster 1: visuele beperkingen

 cluster 2: beperkingen in communicatie en spraaktaal

 cluster 3: ZML,LG en LZ

 cluster 4: zowel internaliserende als externaliserende gedragsproblemen


Deze deskundigheid is in het team opgebouwd door veel ervaring en door opleiding van personeel met name gericht op omgaan met leerlingen met gedragsvragen (o.a. kindercoach en diverse Master SEN. Verder is er in de school deskundigheid door/van:

 IB-er

 Psycholoog

 Maatschappelijk werkster

 Logopedist

 Gymleerkracht met extra interne begeleidingsmogelijk heden voor zelfredzaamheid, sociale en fysieke weerbaarheid middels Judo, training Rots & Water (Springplank)


Specifieke voorzieningen/gebouw

 Groepslokalen

 Afgeschermde speelplaatsen

 Spelkamer

 Differentiatie werkruimtes / spreekkamers

 Rolstoelvriendelijk toilet

 Multifunctionele ruimte voor o.a. vieringen

 gymzaal op eigen terrein

 Handvaardigheidslokaal (Springplank)

 Ruime leskeuken (Springplank)


De groepsgrootte varieert tussen de 10 en de 16 leerlingen. In de onderbouw streven we naar de kleinste groep. Per groep is er 1 leerkracht (soms 2; duobaan)


Binnen de school worden desgewenst vrijwilligers ingezet ter ondersteuning van het onderwijskundig proces in de groep.

 Leer-hulpmiddelen en ICt soft-hardware met mogelijkheden van aangepaste materialen

 Stiltewerkplekken/- hoeken in de klassen

 Mogelijkheid voor schoolzwemmen voor leerlingen zonder diploma (De Brug)


Voor leerlingen met onderwijsbehoeften in geringe tot middelzware vorm binnen de clusters 1, 2, 3 en 4 extra aanbod afhankelijk van extra middelen vanuit afspraken binnen SWV.


Samenwerking

De school werkt samen met:

 Amares

 Dagbehandeling Juvent/MKD

 Algemeen Maatschappelijk werk

 Raad voor de Kinderbescherming

 Bureau Jeugdzorg

 Emergis

 Jeugdpolitie

GGD

 Leerplichtambte naar (RBL)

 Leerlingvervoer RBL-ZVlaanderen

 Gemeente

 Hulst in beweging (De Brug)

 BSO+

 MEE

 Visio

 Auris

 Ambulante begeleiding cluster 1,2,3 en 4

 logopedie

 Kinderfysiotherapie

 Leeskliniek+; Praktijk van Waterschoot

 Begeleiding naar openbaar vervoerDoor hier te klikken kunt u de het WORD-bestand  van het schoolondersteuningsprofiel van De Springplank downloaden. Hier ziet u het schema in een duidelijk overzicht.